การแบ่งโซนการตรวจจับและโซนแจ้งสัญญาณการแบ่งโซนการตรวจจับของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้